CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI

Cartea tehnică a construcției se întocmește conform prevederilor cuprinse în H.G. nr. 343/2017.

Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției.

Cartea tehnică a construcției conține documentația de bază și centralizatorul cu părțile sale componente.

Documentația de bază cuprinde următoarele capitole:

 • Capitolul A: Documentația privind proiectarea;
 • Capitolul B: Documentația privind execuția;
 • Capitolul C: Documentația privind recepția;
 • Capitolul D: Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției.

DOCUMENTAȚIA PRIVIND PROIECTAREA (CAP. A) CUPRINDE:

 • acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției și avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;
 • autorizația de construire;
 • documentația tehnică care se referă la construcția respectivă (caracteristici, detalii de execuție pentru elementele structurii de rezistență ca și pentru celelalte părți ce construcție care asigură funcționalitatea și siguranța în exploatare, precum și schemele de instalații efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuției construcției, însușite de verificatori de proiecte și/sau experți tehnici, după caz);
 • breviarele de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare și verificare etc.);
 • indicarea distinctă a diferențelor fașă de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferențe;
 • caietele de sarcini privind execuția lucrărilor;
 • copii

DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PRIVIND EXECUȚIA (CAP. B) CUPRINDE:

 • procesul-verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general;
 • înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, precum și celelalte documentații întocmite conform reglementărilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, agrementele tehnice, certificatele de conformitate și de performanță ale produselor puse în operă, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, actele de control încheiate de către organele de control, registrul unic de comunicări și dispoziții de șantier, procesele-verbale de probe specifice și speciale etc.);
 • procesele-verbale de recepție a terenului de fundare, a fundațiilor și structurii de rezistență, procesele-verbale de admitere a fazelor determinante;
 • procesele-verbale privind montarea instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcțiilor, dacă este cazul, precum și consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile;
 • expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de reglementările tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuției sau ca urmare a unor greșeli de execuție;
 • caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, temperaturi excesive etc.), procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcției.

DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PRIVIND RECEPȚIA (CAP. C) CUPRINDE:

 • procesele-verbale de recepție (la terminarea lucrărilor și finală), precum și alte acte anexate acestora – pe care comisia de recepție finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcției;
 • alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție, prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obținute și a modului de rezolvare.

DOCUMENTAȚIA PRIVIND EXPLOATAREA, ÎNTREȚINEREA, REPARAREA, URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP ȘI POSTUTILIZAREA CONSTRUCȚIEI (CAP. D) CUPRINDE:

 • prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, instrucțiunile de exploatare și întreținere și lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției, documentația de interpretare a urmăririi comportării construcției în timpul execuției și al exploatării;
 • proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărlor, modificări ale construcției față de proiectul inițial efectiv realizat;
 • actele de constatare a unor deficiențe apărute după recepția executării lucrărilor și măsurile de intervenție luate (procese-verbale de remediere a defectelor);
 • proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul;
 • procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcției încheiat între executant și beneficiar, dacă este cazul;
 • referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul;
 • procesele-verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului;
 • jurnalul evenimentelor.

Pentru obiectele de construcție clădiri de locuit până la două niveluri și anexe gospodărești, cât și pentru cele de mică importanță, cartea tehnică a construcției se rezumă la autorizația de construire, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, precum și alte evenimente deosebite în viața construcției.

Cartea tehnică a construcției se întocmește într-un singur exemplar.

Proprietarul sau utilizatorul va asigura activitatea de urmărire a comportării construcției în timpul exploatării și a intervențiilor asupra acesteia.

Urmărirea comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau adminiastrator, fie de persoane împuternicite de aceștia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcției.

Modul de întocmire și de completare a cărții tehnice a construcției se controlează în mod obligatoiu de către:

 • comisiile de recepție finală a obiectelor de construcție, cu ocazia recepției;
 • organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuții în acest domeniu.

Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

Cartea tehnică a construcției se păstrează de către proprietar pe toată durata de existență a construcției până la demolarea sa.

La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcției va fi predată noului proprietar, care va avea obligația păstrării și completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire și în jurnalul evenimentelor.

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?