LEGISLAȚIE SPECIFICĂ

Principalele acte normative utilizate de un diriginte de șantier sunt:

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009, cu modificările ulterioare;
 • Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin H.G. nr. 272/1994;
 • Regulamentul privind recepția construcțiilor aprobat prin H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 • Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, aprobat prin H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții, aprobat prin H.G. nr. 766/1997 cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 – Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții – la H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și anexa – “Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții din 11.10.2017”;
 • Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin H.G. nr. 925/1995;
 • H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții;
 • Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu rectificările ulterioare;
 • Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.339/93.

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?