MEMBRII COMISIEI DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Componența comisiei de recepție este stabilită pe baza prevederilor din H.G. nr. 343/2017.

Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

 • un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;
 • un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare;
 • 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții:
  • 3 specialiști pentru categoriile de importanță A – “excepțională” și B –“deosebită”;
  • 2 specialiști pentru categoria de importanță C – “normală”;
  • 1 specialist pentru categoria de importanță D – “redusă”.

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se completează, în mod obligatoriu cu:

 • un reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru toate obiectivele indiferent de sursa de finanțare și de categoria de importanță a construcțiilor, cu excepția construcțiilor private din categoria de importanță D – “redusă”, finanțate total din fonduri private;
 • un reprezentant desemnat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, pentru categoriile de construcții prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • un reprezentant desemnat de către Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Cluj, în cazul construcțiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;
 • un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții care constau în realizarea de construcții noi încadrate în categoriile de importanță A – “excepțională” sau B – “deosebită”, respectiv la lucrări de intervenții la aceste categorii de construcții, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.

Secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de șantier autorizat implicat în verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcției și a intervențiilor la construcția existentă, care întocmește, în numele investitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor precum și cartea tehnică a construcției.

Dirigintele de șantier autorizat nu face parte din componența comisiei de recepție.

Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată.

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?