OBLIGAȚII ÎN RAPORT CU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

A. ÎN PERIOADA DE PREGĂTIRE A INVESTIȚIEI

Cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor, investitorul/beneficiarul are obligația să anunțe începerea lucrărilor.

Documente necesare pentru declararea începerii lucrărilor:

 • comunicare privind începerea execuției lucrărilor (cerere tip) -2 exemplare;
 • copie Autorizație de construire/desființare – 1 exemplar.

B. LA EFECTUAREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

În termen de 5 zile de la primirea comunicării executantului privind data terminării tuturor lucrărilor, investitorul/beneficiarul are obligația să anunțe finalizarea lucrărilor și să completeze declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire cu valoarea din devizul general actualizat la terminarea lucrărilor.

Documente necesare pentru anunțarea finalizării lucrărilor:

 • comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (cerere tip) -2 exemplare.

Documente necesare pentru depunerea Declarației privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire/desființare

 • declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire/desființare (formular tip) -2 exemplare;
 • deviz general – 1 exemplar;
 • copie Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor – 1 exemplar.

Pe baza răspunsului primit de la Primărie la declarația sus-menționată, se face regularizarea taxelor către aceasta.

În maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor de la factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul/beneficiarul transmite Primăriei comunicarea privind data, ora și locul întrunirii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Documente necesare pentru depunerea Comunicării investitorului privind data, ora și locul întrunirii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

 • comunicare investitor privind data, ora și locul întrunirii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor (formular tip) – 2 exemplare.

În termen de 5 zile de la data finalizării recepției, investitorul/beneficiarul comunică Primăriei procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra construcției în cartea funciară, investitorul/ beneficiarul trebuie să solicite eliberarea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției.

Documente necesare pentru solicitarea eliberării Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției

 • cerere pentru eliberarea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției (formular tip) – 2 exemplare;
 • extras C.F. în original, nu mai vechi de 3 luni – 1 exemplar;
 • copie C.I. sau C.U.I. – 1 exemplar;
 • autorizație de construire însoțită de documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C.) vizată spre neschimbare în original – 1 exemplar;
 • anunț de începere a lucrărilor – 1 exemplar;
 • fotografii;
 • declarație privind valoarea reală a lucrărilor – 1 exemplar;
 • deviz general pentru persoane fizice – 1exemplar;
 • pentru societăți comerciale situații de lucrări și adresa oficială din partea firmei cu valoarea finală a lucrărilor cuprinsă în contabilitate – 1 exemplar;
 • proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – 2 exemplare originale;
 • referat proiectant – 1 exemplar;
 • certificat de performanță energetică a clădirii – 1 exemplar;
 • aviz Inspectoratului de Stat în Construcții – 1 exemplar;
 • dovadă achitare regularizare taxă;
 • dovadă transport material rezultat din lucrările de construcții la rampe amenajate (factură sau chitanță);
 • dovadă branșare construcție la utilități (dovada poate fi făcută cu: Autorizația de construire pentru branșamentele la utilități, procesul-verbal de punere în funcțiune sau recepție a lucrărilor, contractul de furnizare sau aviz de racord);
 • plan de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de un topograf autorizat – 1 exemplar.

C. LA EFECTUAREA RECEPȚIEI FINALE

Recepția finală este organizată de proprietar, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. În termen de 5 zile de la data finalizării recepției, proprietarul comunică Primăriei procesul-verbal de recepție finală.

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?