OBLIGAȚII ÎN RAPORT CU INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII CLUJ

A. ÎN PERIOADA DE PREGĂTIRE A INVESTIȚIEI

Cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor, investitorul/beneficiarul are obligația să anunțe începerea lucrărilor, iar în termen de 48 de ore de la anunțul respectiv să depună programul pentru controlul calității lucrărilor de construcții în faze determinante, pe specialități (construcții, instalații, drumuri – dacă este cazul).

Documente necesare pentru declararea începerii lucrărilor:

 • comunicare privind începerea execuției lucrărilor (cerere tip) -2 exemplare;
 • copie Autorizație de construire/desființare – 1 exemplar;
 • fișa sintetică a lucrării;
 • copie Chitanță/Mandat poștal sau Ordin de Plată (OP) – 1 exemplar:
  • cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate (conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  • 50% din valoarea cotei de 0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor autorizate (conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată).

Observații:

 • Sumele trebuie plătite prin două ordine de plată diferite.
 • Plățile se fac către:
 • beneficiar: I.J.C. Cluj
 • cod fiscal: 4305938
 • cod IBAN: RO65TREZ216501701X031541
 • trezoreria: municipiului Cluj-Napoca

Documente necesare pentru depunerea programului pentru controlul calității lucrărilor de construcții în faze determinante:

 • cerere avizare Program pentru controlul calității lucrărilor de construcții în faze determinante (cerere tip) – 2 exemplare;
 • programul de faze determinante (P.F.) propus de proiectanții de specialitate (semnat și ștampilat de către diriginții de șantier pentru fiecare specialitate în parte și de către executant) – 2 exemplare;
 • documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C.);
 • proiectul tehnic (P. Th.) – pe specialități;
 • detaliile de execuție (D.E.) – pe specialități;
 • autorizația de construire/desființare.

B. ÎN PERIOADA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data programată, executantul are obligația de a convoca IJC CLUJ în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă.

Documente necesare pentru convocarea IJC Cluj la fază determinantă

 • cerere tip – 2 exemplare.

C. LA EFECTUAREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

În termen de 5 zile de la primirea comunicării executantului privind data terminării tuturor lucrărilor, investitorul/beneficiarul are obligația să anunțe finalizarea lucrărilor, să solicite eliberarea adeverinței prin care se confirmă plățile efectuate către Inspectoratul Județean în Construcții Cluj, respectiv să solicite desemnarea unui reprezentant al IJC Cluj pentru a participa în comisia de recepție.

Documente necesare pentru anunțarea finalizării lucrărilor:

 • comunicare privind încheierea execuției lucrărilor (cerere tip) -2 exemplare;
 • cartea tehnică a construcției (Capitolele A și B)
 • copie Chitanță/Mandat poștal sau Ordin de Plată (OP) – 1 exemplar:
  • cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate (inclusiv diferențe ca urmare a actualizării valorii reale/finale a lucrărilor executate – conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
  • suma rezultată ca diferență între suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fără TVA, a lucrărilor executate și suma virată la începutul execuției lucrărilor de 50% din valoarea cotei de 0,5% din valoarea, fără TVA, a lucrărilor autorizate (conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată).

Documente necesare pentru eliberarea Adeverinței de confirmare a plății cotelor de 0,1% și 0,5%:

 • cerere eliberare Adeverință confirmare achitare cote datorate Inspectoratului Județean în Construcții Cluj (cerere tip) -2 exemplare;
 • notificarea executantului de finalizare a lucrărilor de construcții –1 exemplar;
 • copie Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire, care se obține de la Primăria emitentă a autorizației (formular tip) – 1 exemplar;
 • referatele pe specialități întocmite de proiectant și de dirigintele de șantier/diriginții de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea – 1 exemplar.

Documente necesare pentru Solicitarea de participare în comisia de recepție la terminarea lucrărilor

 • solicitare de participare în comisia de recepție la terminarea lucrărilor (formular tip) -2 exemplare.

În termen de 5 zile de la data finalizării recepției, investitorul/beneficiarul comunică Inspectoratului Județean în Construcții Cluj procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

D. LA EFECTUAREA RECEPȚIEI FINALE

Recepția finală este organizată de proprietar, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. În termen de 5 zile de la data finalizării recepției, proprietarul comunică Inspectoratului Județean în Construcții procesul-verbal de recepție finală.

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?