Responsabilitățile dirigintelui de șantier

Un diriginte de șantier are următoarele responsabilități:

A. ÎN PERIOADA DE PREGĂTIRE A INVESTIȚIEI:

 • verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 • verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
 • studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
 • verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
 • verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
 • verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 • verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
 • verifică existența în proiect a programelor de faze determinante și le depune împreună cu proiectanții de specialitate la Inspectoratul Județean în Construcții Cluj în vederea vizării;
 • verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
 • preia amplasamentul și reperele de nivelment și le predă executantului, libere de orice sarcină;
 • participă, împreună cu proiectantul și executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
 • predă către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
 • verifică existența “Planului calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil.

B. ÎN PERIOADA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR:

 • urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 • verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
 • interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
 • interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
 • verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
 • verifică respectarea “Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
 • participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 • efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștamplilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 • asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
 • transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
 • informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propune oprirea lucrărilor;
 • urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 • verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
 • anunță Inspectoratul Județean în Construcții Cluj privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
 • anunță Inspectoratul Județean în Construcții Cluj privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
 • preia documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute în reglementările legale;
 • urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predă terenul deținătorului acestuia.

C. LA RECEPȚIA LUCRĂRILOR:

 • asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește actele de recepție;
 • urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
 • predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.

Responsabilitățile sus-menționate sunt prevăzute în Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, în exercitarea verificării realizării corecte a lucrărilor de construcții.

Ai nevoie de un specialist competent, diriginte de șantier sau consultant tehnic la cumpărarea de locuințe în Cluj?